یافته های علمی

نام مقاله: ارزيابي گلخانهاي براي پي جويي مقاومت علف هرز فالاريس به علف كشهاي آريلوكسي فنوكسي پروپيونات
Name: Greenhouse assay to investigate resistance of littleseed canary grass
(Phalaris minor) to aryloxyphenoxy propionate herbicides
نویسندگان: جاوید قرخلو، محمد حسن راشد محصل، مهدی نصیری محلاتی، اسکندر زند، علی قنبری، رافائل دپرادو
Authors:J. Gherekhloo, M.H. Rashed Mohassel, M. Nassiri Mahallati,
E. Zand, A. Ghanbari, R. De Prado
کلمات کلیدی: فالاريس، علف كش، مقاومت و بازدارنده هاي ACCase
Keywords: Phalaris minor, herbicide resistance and ACCase inhibitor
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
 دانلود Download

1293 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان