یافته های علمی

Name:Effect of different integrated weed management methods on weed
density and yield of sugar beet crop
نام مقاله: مقايسه الگوهاي مختلف مديريت تلفيقي بر تراكم علف هاي هرز و عملكرد چغندرقند( Beta vulgaris L.)
Authors: A. Koocheki, M. Nassiri, A.Siahmarguee, J. Gherekhloo, M. Rastgoo and A. Ghaemi
نویسندگان: علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی، آسیه سیاهمرگویی، جاوید قرخلو، مهدی راستگو، علیرضا قائمی
Keywords: integrated weed management, cover crop, herbicide, cultivation, sugar beet
کلمات کلیدی: مديريت تلفيقي علف هاي هرز، گياه پوششي، علف كش، كولتيواسيون، چغندرقند
Language: In Farsi with English Abstract
زبان: فارسی
Download
دانلود

1311 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان