یافته های علمی

نام مقاله: ارزيابي آستانه خسارت اقتصادي علف هاي هرز در گندم در منطقه مشهد
Name:
نویسندگان: جاوید قرخلو، داریوش مظاهری، علی قنبری، محمدرضا قنادها
Authors: J.Gherekhloo, D.Mazaheri, A.Ghanbari, M.R.Ghanadha
کلمات کلیدی: آستانه خسارت، گندم، علف های هرز، توابع رگرسیونی
Keywords:
 زبان: فارسی
Language: In Fasri
دانلود Download

1172 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان