یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر رقابت چندگونه ای علف های هرز بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم
Name: Multispecies competetion effects of weeds on Yield
نویسندگان: جاوید قرخلو، داریوش مظاهری، علی قنبری، محمدرضا قنادها
Authors: J.Gherekhloo, A.Ghanbari, M.R.Ghanadha
کلمات کلیدی: گندم، علف های هرز، رقابت چندگونه ای و توابع رگرسیونی
Keywords: Wheat, Weeds, multispecies competition and regression equations
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1354 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان