یافته های علمی

نام مقاله: مقایسه روش مولکولی dCAPS با روش های رایج برای تشخیص مقاومت علف هرز یولاف وحشی( Avena ludoviciana Durieu ) نسبت به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل
Name: Using the dCAPS Method to Detect the Resistance of Wild Oat(Avena
ludoviciana Durieu.) to Clodinafop-propargyl in Comparison with Current
Methods
نویسندگان: اسکندر زند، آرش رزمی، فاطمه بناء کاشانی، فهیمه نظری، جاوید قرخلو
Authors: E.Zand, A.Razmi, F,BenakashaniI, F.Nazari, J.Gharakhloo
کلمات کلیدی: علف های هرز باریک برگ، بازدارنده های ACCase ، سنجش گیاه کامل، زیست سنجی بذر
Keywords: Grass weeds, ACCase inhibitors, resistance, whole plant assay, seed bioassay
زبان : فارسی
 Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1236 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان