یافته های علمی

نام مقاله: زیست سنجی بذروآنزیمACCase به منظور مطالعه مقاومت فالاریس (phalaris miror ) به بازدارنده های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات (APP)
Name: Seed Bioassay and ACCase Enzyme Assay to Study the Resistance of Phalaris minor to Aryloxyphenoxy-propionate (APP) Inhibitors
نویسندگان: جاوید قرخلو، محمد حسن راشد محصل، مهدی نصیری محلاتی، اسکندر زند، علی قنبری، ماریا اسونا، رافائل دپرادو
Authors: J.Gherekhloo, M.H.Rashed Mohassel, M.Nasiri Mahallati, E.Zand, A.Ghanbari, M.D Osuna, R.De prado
کلمات کلیدی: مقاومت، علف کش، منحنی غلظت- پاسخ، مقاومت عرضی و بازدارنده های ACCase
Keywords: Phalaris minor, seed bioassay, ACCase, aryloxyphenoxy propionate and resistance
زبان: انگلیسی
Language: In English with Farsi Abstract
دانلود Download

968 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان