یافته های علمی

Name: Interference and economic threshold of Brachiaria plantaginea and Ipomoea nil in the common bean crop
Authors: R.A.Vidal, A.Kalsing, J.Gherekhloo
Keywords: interspecific competition, mathematical simulations, weeds.
Language:In Spanish with English Abstarct
Download

878 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان