یافته های علمی

Name: MULTISPECIES WEED COMPETITION AND THEIR ECONOMIC THRESHOLD ON THE WHEAT CROP
Authors: Gherekhloo.J, Noroozi.S, Mazaheri.D, Ghanbari.A, Ghannadha.M.R, Vidal.R.A, De Prado.R
Keywords: weed interference, competition, grain yield, mathematical regression
Language: In English
Download

909 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان