یافته های علمی

Name: Confirmed resistance to aryloxyphenoxypropionate herbicides in Phalaris minor populations in Iran
Authors: J.Gherekhloo, M.H.Rashed Mohassel, M.Nasiri Mahallati, E.Zand, A.Ghanbari, M.D Osuna, R.De prado
Keywords: Aryloxyphenoxy propinate, herbicide resistance, Phalaris minor
Language: In English
Download

890 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان