یافته های علمی

مطالعه تأثير مقادير و تقسيط كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام مختلف برنج (دانلود)
تاثير مقادير و تقسيط نيتروژن بر انتقال مجدد ماده خشك در ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) (دانلود)
ارزیابی روشهاي زمین آمار جهت تخمین و پهنه بندي عناصر غذایی پرمصرف اولیه در برخی اراضی کشاورزي استان گلستان (دانلود)
مقاسه اثرات کودهای فسفره معدنی و زیستی بر ویژگی های زراعی دو رقم باقلا (Vicia faba L.) (دانلود)
انگيزش پينه، جنين زايي بدني و باززايي گياه دارويي شنبليله(Trigonella foenum-graecum L.) (دانلود)
بررسی انتقال مجدد نیتروژن در ارقام مختلف برنج( Oryza sativa L.)در مقادیر وتقسیط مختلف کود نیتروژن (دانلود)
پهنه بندي زراعی- بوم شناختی اراضی کشاورزي استان گلستان جهت کشت کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دانلود)
Energy use pattern in rice production: A case study from Mazandaran province, Iran (دانلود )
Comparison of interpolation methods for estimating pH and EC in agricultural fields of Golestan province (north of Iran) (دانلود)
Investigation the sink characteristics of contrast rice (Oryza sativa L.) cultivars under different nitrogen applications (دانلود)
INFLUENCE OF NITROGEN AND SULFUR ON YIELD AND SEED QUALITY OF THREE CANOLA CULTIVARS (دانلود )

1537 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان