یافته های علمی

Name: Energy use pattern in rice production: A case study from Mazandaran province, Iran
Authors: M.AghaAlikhani, H.Kazemi-Poshtmasari, F.Habibzadeh
Keywords: Energy efficiency, Energy forms, Energy input, Rice cultivars
Language: In English
Download

945 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان