یافته های علمی

Name: Comparison of interpolation methods for estimating pH and EC in agricultural fields of Golestan province (north of Iran)
Authors: H.Kazemi-Poshmasari, Z.Tahmmasebi-sarvestani, B.Kamkar, Sh.Shataei, S.Sadeghi
Keywords: Agricultural fields, electrical conductivity, IDW, Kriging, RBF
Language: In English
Download

915 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان