یافته های علمی

نام مقاله: مطالعه تأثير مقادير و تقسيط كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام مختلف برنج
Name: Study the effects of nitrogen fertilizer rates and split application on yield and yield components of different rice (Oryza sativa L.) cultivars
نویسندگان: حسین کاظمی پشت مساری، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار، مرتضی نصیری
Authors: H.Kazemi-Poshtmasari, H.Pirdashti, M.A.Bahmanyar, M.Nasiri
کلمات کلیدی: كود نيتروژن، تقسيط، عملكرد، اجزاي عملكرد ، ارقام برنج
Keywords: Nitrogen fertilizer, Split application, Yield, Yield components, Rice cultivars
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1412 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان