یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی روشهاي زمین آمار جهت تخمین و پهنه بندي عناصر غذایی پرمصرف اولیه در برخی اراضی کشاورزي استان گلستان
Name: Evaluation of Geostatistical Methods for Estimating and Zoning of Macronutrients in Agricultural Lands of Golestan Province
نویسندگان: حسین کاظمی پشت مساری، زین العابدین طهماسبی سروستانی، بهنام کامکار، شعبان شتایی، سهراب صادقی
Authors: H.Kazemi-Poshtmasari, Z.Tahmasebi-Sarvestani, B.Kamkar, Sh.Shataei, S.Sadeghi
کلمات کلیدی: پهنه بندي، پتاسیم، زمین آمار، فسفر، نیتروژن
 Keywords: Geostatistics, Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Zoning
زبان: فارسی
 Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1308 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان