یافته های علمی

نام مقاله: مقاسه اثرات کودهای فسفره معدنی و زیستی بر ویژگی های زراعی دو رقم باقلا (Vicia faba L.) Name: Comparison of mineral and biophosphate fertilizer effects on agronomical characteristics in two faba bean(Vicia faba L.) cultivars
نویسندگان: حسین کاظمی پشت مساری، همت الله پیردشتی، محمدعلی بهمنیار
Authors: H.K.poshtmasari, H.Pirdashti, M.A.Bahmanyar
کلمات کلیدی: باقلا، کود فسفره، کود زیستی، صفات زراعی
 Keywords: Faba bean, Mineral fertilizer, Biofertilizer, Agronomical traits
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1373 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان