یافته های علمی

نام مقاله: انگيزش پينه، جنين زايي بدني و باززايي گياه دارويي شنبليله (Trigonella foenum-graecum L.)
 Name: Callus induction, Somatic embryogenesis and plant regeneration in fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)
نویسندگان: الهام افشاری، غلامعلی رنجبر،سید کمل کاظمی تبار، مهرناز ریاست، حسین کاظمی پشت مساری
 Authors: E. Afshari, G.A. Ranjbar, S.K. Kazemitabar, M. Riasat, H. Kazemi Poshtmasari
کلمات کلیدی: كشت بافت، پينه، جنين زايي بدني، باززايي، شنبليله.(Trigonella foenum-graecum L.)
Keywords: Tissue culture, calli, somatic embryogenesis, plant regeneration, fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.).
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1455 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان