یافته های علمی

Name: Investigation the sink characteristics of contrast rice
(Oryza sativa L.) cultivars under different nitrogen applications
Authors: H.Kazemi-poshtmasari, H.Pirdashti, M.A.Bahmanyar, M.Nasiri
Keywords: Rice, sink, nitrogen fertilizer, split application, contrast cultivars.
 Language: in English
Download

960 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان