یافته های علمی

نام مقاله: بررسی انتقال مجدد نیتروژن در ارقام مختلف برنج ( Oryza sativa L.) در مقادیر وتقسیط مختلف کود نیتروژن
 Name: Investigating nitrogen remobilization in different rice (Oryza sativa L.) cultivars in different nitrogen fertilizer rates and top dressed
نویسندگان: حسین کاظمی پشت مساری، همت الله پیردشتی، محمدعلی بهمنیار، مرتضی نصیری
Authors: H. Kazemi Poshtmasari, H. Pirdashti, M.A. Bamanyar, M.Nasiri
کلمات کلیدی: ارقام برنج، انتقال مجدد، تقسیط، عملکرد دانه، نیتروژن
Keywords: grain yield, nitrogen, remobilization, rice cultivars, top dressed
زبان : فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1256 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان