یافته های علمی

نام مقاله: پهنه بندي زراعی- بوم شناختی اراضی کشاورزي استان گلستان جهت کشت کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 Name: Agroecological zoning of agricultural lands in Golestan province for canola cultivation by Geographic Information System (GIS) and
Analytical Hierarchy Process (AHP)
نویسندگان: حسین کاظمی پشت مساري ، زین العابدین طهماسبی سروستانی ، بهنام کامکار، شعبان شتایی ، سهراب صادقی
Authors: H. Kazemi Poshtmasari, Z. Tahmasebi Sarvestani, B. Kamkar, Sh. Shataei, S. Sadeghi
کلمات کلیدی: کلزا، پهنه بندي زراعی- بوم شناختی، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، گلستان
 Keywords: Canola; Agroecological zoning; GIS; Golestan
زبان: فارسی
 Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1247 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان