یافته های علمی

Name: INFLUENCE OF NITROGEN AND SULFUR ON YIELD AND SEED QUALITY OF THREE CANOLA CULTIVARS
Authors: M.A. Bahmanyar, H.Kazemi Poshtmasari
 Keywords: canola (Brassica napus L.), nitrogen (N), sulfur (S), yield, oil content, protein content
 Language: In English
Download

968 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان