یافته های علمی


book_lambert_biomarker

نام کتاب: آناتومی و فیزیولوژی طیور

تالیف: فیروز صمدی

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: تعیین نشانگرهای زیستی آلودگی جیوه

تالیف: سید علی اکبر هدایتی

انتشارات:

OmniScriptum GmbH & Co. KG


Book-Parsakhoo_1

JELD

نام کتاب: ساخت و نگهداری جاده های جنگلی

گردآوری و تدوین: آیدین پارساخو

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: مقدمه ای بر هیدرولوژی

تالیف: دکتر حسینی

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: اثر تنش های محیطی بر گیاهان (جلد اول)

تالیف: سرالله گالشی

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1
63_ 40_

نام کتاب: فرآوری و بسته بندی ماهی با اتمسفر تغییر یافته

مترجمان: بهاره شعبان پور، مهدی ذوالفقاری 

پست الکترونیک: shabanpour@gua.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: مروری بر رقابت علفهای هرز و گیاهان زراعی

نویسندگان: رابرت زیمدال، عبدالمجید مهدوی دامغانی، بهنام کامکار

پست الکترونیک: kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: فرهنگ واژگان کشاورزی پایدار

نویسندگان: بهنام کامکار، مجید جامی الاحمدی، عبدالمجید مهدوی دامغانی

پست الکترونیک: kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4
3
2

نام کتاب: روشهای نمونه برداری رستنیها

مترجمان: غلامعلی حشمتی، محمد رحیم فروزه

پست الکترونیک: heshmati711@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: دستورالعمل تولید بیسکویت، کراکر و کوکی در صنایع غذایی

مترجمان: یحیی مقصودلو، شیما شایانفر، دانیال چاپرا، محبوبه کشیری

پست الکترونیک: y.maghsoudlou@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: اهمیت مواد آلی خاک

مترجم: حمیدرضا عسگری

پست الکترونیک: hamidreza.asgari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
7
6
5

نام کتاب: فیزیک مکانیک عمومی

نویسندگان: عباس رضایی اصل، صبورا صالحی

پست الکترونیک: a.rezaei@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: دنیای سبز باغبانی

مترجمان: عظیم قاسم نژاد، شیما شهری

پست الکترونیک: ghasemnezhad@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: کانی های رسی (ویژگی  ها و شناسایی)

نویسندگان: فرهاد خرمالی، سید علی ابطحی، حسین تازیکه

پست الکترونیک: fkhormali@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
10
9
8

نام کتاب: مصرف اختیاری خوراک و انتخاب جیره در حیوانات مزرعه ای

مترجمان: تقی قورچی، یوسف اسدی

پست الکترونیک: ghoorchi@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: آشنایی با علوم دامی

نویسندگان: فیروز صمدی

پست الکترونیک: samadi@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: محیط زیست دریای خزر

مترجمان: رسول قربانی، مریم باغفلکی، فردین شالویی

پست الکترونیک: rghorbani@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
13
12
11

نام کتاب: کاربرد نرم افزار EXCEL در مهندسی صنایع غذایی

نویسندگان: سید مهدی جعفری، فرهاد کراوند، محمد مزیدی، علی میر عرب

پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: سامانه های فیزیولوژیک در حشرات

مترجم: محسن یزدانیان

پست الکترونیک:

mohsenyazdanian@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: میکروبیولوژی شکمبه

نویسندگان: تقی قورچی، بهنام قربانی

پست الکترونیک: ghoorchi@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
17
15
14

نام کتاب: راهنمای جامع کنترل کیفیت گندم، آرد و نان

نویسندگان: سید مهدی جعفری، کیانا پورمحمدی، الهام اسدپور

پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: روغن ها و چربی ها در صنایع غذایی

مترجم: سید مهدی جعفری،

پست الکترونیک:

smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: طرح ریزی کارخانه های صنایع غذایی

نویسندگان: سید مهدی جعفری، محمد خلیلیان

پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
20
19
18

نام کتاب: زیست انرژی شناسی آبزیان

مترجم: فتح الله بلداجی

پست الکترونیک:


انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات کمی با نرم افزار SAS

مترجم: اسدالله احمدی خواه

پست الکترونیک:


انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: عملیات فرآوری در صنایع غذایی

نویسندگان: سید مهدی جعفری، مهران اعلمی، محمد قربانی، علیرضا صادقی ماهونک

پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
100_ 101_ 21

نام کتاب: زیست شناسی سلولی و مولکولی

مترجم: غلامرضا حدادچی

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: راهنمای آبخیزداری مطالعات وبرنامه ریزی حوزه های آبخیز

مترجم: علی نجفی نژاد

پست الکترونیک: najafinejad@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: اقتصاد کارخانه های صنایع غذایی

مترجم: سید مهدی جعفری، حمید رجبی، سمیه رجبی

پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
26_
25_
24_1

نام کتاب: مبانی زراعت

مترجمان: ناصر لطیفی، ابوالفضل فرجی، فرامرز سیدی

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: مقدمه ای بر برنامه ریزی عرضه زمین شهری

مترجم: جعفر میرکتولی

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: راهنمای مدیریت پروژه های آبخیزداری

مترجم: واحدبردی شیخ،

پست الکترونیک: sheikh@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
29_
28_
27_

نام کتاب: زیست شناسی سلولی مولکولی غشاء

نویسنده: غلامرضا حدادچی

پست الکترونیک: 

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: یادگیری بزرگسالان برای توسعه

مترجمان: احمد عابدی سروستانی،غلامرضا مجردی، مهدی نوری پور، مصطفی احمدوند

پست الکترونیک: abedi@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: فیزیولوژِی تولید مثل در حیوانات مزرعه ای

نویسنده: فیروز صمدی

پست الکترونیک: samadi@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
32
31
30_

نام کتاب: آشنایی با حقوق زن در قرآن

نویسنده: محمدرضا اسلامی

پست الکترونیک: 

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: سنگ شناسی آذرین

نویسنده: عزیز رحیمی چاکدل

پست الکترونیک: 

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: مبانی بیوتکنولوژی گیاهی

نویسنده: اسداله احمدی خواه

پست الکترونیک: 

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
36_
34_
33_

نام کتاب: واکنش گیاهان به تنش های محیطی غیر زنده

مترجم: اسدالله احمدی خواه

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: تنش و مدیریت آن در گیاهان

مترجمان: سرالله گالشی، بنیامین ترابی، قربانعلی رسام، علی راجعی کاریزکی، امیر بهزاد برزگر

پست الکترونیک: galeshi@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: نشانگرهای مولکولی در ژنتیک و بیوتکنولوژی گیاهی

مترجمان: حسن سلطانلو، محمدرضا نقوی، مهدی مرتضویان

پست الکترونیک: soltanlooh@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
39_
38_
37_

نام کتاب: احتیاجان غذایی گاوهای گوشتی

مترجم: یوسف اسدی، تقی قورچی

پست الکترونیک: ghoorchi@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: اصول نگهداری و پرورش گوزن

نویسنده: نورمحمد تربتی نژاد، وحیده رزم آذر

پست الکترونیک: n_torbatinejad@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: اطلس رنگی کانی ها و سنگ هادر مقطع نازک میکروسکوپی

مترجم: مصطفی رقیمی

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
43_
42_
41_

نام کتاب: ویژگی های فیزیکی مواد غذایی

مترجمان: سید مهدی جعفری، مهدی کاشانی نژاد

پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: مالت تکنولوژی تولید، کاربردها و کنترل کیفیت

نویسندگان: یحیی مقصودلو، محبوبه کشیری، نرجس آقاجانی، امیر دارایی گرمه خانی

پست الکترونیک: y.maghsoudlou@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: اصلاح نباتات تکمیلی

نویسنده: اسدالله احمدی خواه

پست الکترونیک: 

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
46_
45_
44_

نام کتاب: نظریه مقدماتی گروه ها

نویسنده: محبوبه علیزاده صنعتی

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: تکثیر و پرورش صدف مرواریدساز

مترجمان: محمد سوداگر، عباسعلی حاجی بگلو

پست الکترونیک: sudagar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: مبانی مهندسی فرآیند در صنایع غذایی

مترجم: سید مهدی جعفری

پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
99_ 48_
47_

نام کتاب: گلرنگ (شناخت،تولید و مصرف)

نویسنده: ابراهیم زینلی

پست الکترونیک: e.zeinali@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: تکنیک های بیولوژی مولکولی

مترجمان: سیده ساناز رمضانپور، حسن سلطانلو

پست الکترونیک: ramezanpours@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: چگونه یک پایان نامه بهتر بنویسیم؟

مترجمان: امیر سعدالدین، اکبر بابائی

پست الکترونیک: sadoddin@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
62_ 61_ 98_

نام کتاب: مقدمه ای بر ریخت شناسی، زیست شناسی، تکثیر و پرورش دافنی

نویسندگان: محمد سوداگر، وحیدزادمجید

پست الکترونیک: sudagar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: چند سازه چوب - پلیمر

نویسنده: اصغر امیدوار

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: روشهای آماری در تحقیقاتعلوم کشاورزی و منابع طبیعی

مترجمان: منصور مصداقی

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
66_ 65_ 64_

نام کتاب: کاربرد غذای زنده در پرورش آبزیان

نویسندگان: سید عباس حسینی، محمد علی جلالی

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: مهندسی ژنتیک روش ها و کاربردها

نویسنده: اسدالله امینی خواه

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: مقدمه ای بر تکثیر ماهیان

نویسندگان: محمدرضا ایمانپور، وحیدزادمجید

پست الکترونیک: imanpoor@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
69_ 68_ 67_

نام کتاب: بوم شناسی عملی

نویسندگان: احمد، محمد باقر باقریه نجار

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: طراحی فرآیندهای صنایع غذایی

مترجم: سید مهدی جعفری

پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: امنیت در یادگیری الکترونیکی

نویسندگان: حمیده علاالدین

پست الکترونیک: halaeddin@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
73_
72_
71_

نام کتاب: میوه های گرمسیری

مترجمان: اسداله احمدی خواه، لیلا نیری پسند

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: ژنتیک تکمیلی (پیشرفته)

نویسندگان: اسداله احمدی خواه

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: مهندسی اکولوژیک در مدیریت آفات

نویسندگان: علی افشاری

پست الکترونیک: afshari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
76_
75_
74_

نام کتاب: آزمایشاتی در مهندسی فرآوری مواد غذایی

مترجمین: مهدی کاشانی نژاد، امیر دارایی گرمه خانی، سید محمد احمدی

پست الکترونیک: kashani@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: آزمایشاتی در مهندسی فرآوری مواد غذایی

مترجمین: مهدی کاشانی نژاد، امیر دارایی گرمه خانی، سید محمد احمدی

پست الکترونیک: kashani@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: رسوب شناسی کاربردی با تاکید بر فرسایش خاک و تولید رسوب

نویسنده: فیض نیا

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
79_
78_
77_

نام کتاب: مقدمه ای بر اکولوژی

مترجم: محمد باقر باقریه نجار

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: بیماریهای مهم گیاهان زراعی ایران

مترجمین:

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: گیاهان هرز تک لپه

مترجمین: ابراهیم زینلی، محمد علی سودمند

پست الکترونیک: e.zeinali@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
82_
81_
80_

نام کتاب: معرفی محققان و متخصصان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تهیه و تدوین: سایت پژوهش و فناوری دانشگاه

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: ژئومورفولوژِی سیستماتیک (به روایت تصویر)

مترجم: مصطفی رحیمی

پست الکترونیک: m.h.sariloo@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: اهمیت اقتصادی حشرات

مترجم: محمد حسن سرایلو

پست الکترونیک: m.h.sariloo@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
85_
84_
83_

نام کتاب: تنفس و عملکرد گیاهان زراعی

مترجمین: سرالله گالشی، ابراهیم زینلی

پست الکترونیک: galeshi@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: مقدمه ای بر علم چوب و فرآورده های جنگلی

مترجم: مصطفی رحیمی

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: مقدمه ای بر کانی های رسی

مترجم: مصطفی رحیمی

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
88_
87_
86_

نام کتاب: اثرات جاده سازی در حریم رودخانه ها

مترجمین: عبدالامیر صلواتی دزفولی، محسن محسنی ساروی

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: مدیریت غذا در پرورش متراکم آبزیان

مترجم: فتح الله بلداجی

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: سازماندهی برنامه ریزی و طراحی تفرجی و اوقات فراغت

نویسنده: علیرضا میکاییلی

پست الکترونیک: amikaeili@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
91_
70_ 89_

نام کتاب: پیشگیری از ضایعات پس از برداشت مواد غذایی: میوه ها، سبزی هاو محصولات ریشه ای

مترجمین: یحیی مقصودلو، ناهید رفعتیان

پست الکترونیک: y.maghsoudlou@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: مبانی اصلاح نباتات

مترجمین: سیده ساناز رمضانپور، حسن سلطانلو

پست الکترونیک: ramezanpors@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: زیست شناسی و کنترل گونه های مهم گیاهان هرز

نویسنده: ابراهیم زینلی، سید محمدرضا احتشامی

پست الکترونیک: e.zeinali@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
94_
93_
92_

نام کتاب: راهنمای خسارات بحرانی در جنگل

مترجم: هوشنگ فارابی خانقاهی

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: مرفولوژی الیاف در چوب و خمیر کاغذ

نویسنده: سید ضیاءالدین حسینی

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: ارتباط های بین سلولی و اسکلت بندی سلولی(سیتواسکلتون)

نویسنده: غلامرضا حدادچی

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
96_
96
95_

نام کتاب: فنون در علم بذر و فناوری

مترجم: ناصر لطیفی

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: مقدمه ای بر بوم شناسی

مترجم: محمدباقر باقریه نجار

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: علوم کشاورزی و منابع طبیعی در متون اسلامی شیلات آب و آبزیان

نویسنده: مرکز پژوهش و تحقیقات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Plant_Physiology_2_new
Plant_Physiol_1
97

نام کتاب: فیزیولوژی گیاهی 2 

مترجمان : محمد کافی، اسکندر زند، بهنام کامکار، عبدالمجید مهدوی دامغانی، فروغ عباسی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: جهاد دانشگاهی مشهد

نام کتاب: فیزیولوژی گیاهی 1

مترجمان : محمد کافی، اسکندر زند، بهنام کامکار، عبدالمجید مهدوی دامغانی، فروغ عباسی، حمیدرضا شریفی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: جهاد دانشگاهی مشهد

نام کتاب: دانه ها و مصارف آنها

مترجم: ناصر لطیفی ، محسن قاسمی

پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Sustainable_Agriculture
Structure_and_function
Seed_biology

نام کتاب: مبانی کشاورزی پایدار 

نویسندگان: بهنام کامکار ، عبدالمجید مهدوی دامغانی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: جهاد دانشگاهی مشهد

نام کتاب: نقش ساختار و کارکرد در طراحی و مدیریت بوم نظام های کشاورزی 

مترجمان : علیرضا کوچکی، بهنام کامکار، مجید جامی الاحمدی، عبدالمجید مهدوی دامغانی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

نام کتاب: زیست شناخت بذر و عملکرد محصولات دانه ای 

مترجمان : محمد کافی، بهنام کامکار، عبدالمحید مهدوی دامغانی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

Yield physiology_1
Weed_physiology
Tropical_Agriculture

نام کتاب: فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی

مترجمین : بهنام کامکار ، فرشید قادری فر، الیاس سلطانی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

نام کتاب: فیزیولوژی علفهای هرز تولید مثل و اکو فیزیولوژی

نویسندگان: جعفر اصغری، شهرام امیر مرادی، بهنام کامکار

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان

نام کتاب: مبانی زراعت در مناطق گرمسیری

مترجمین: محمد بنایان اول، مجید جامی الاحمدی، بهنام کامکار، بدالمجید مهدوی دامغانی، معصومه صالحی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد
Seed_technology
Ecolocical_principles_of_agriculture
Crop_Responses_to_Environment

نام کتاب: علوم و تکنولوژی بذر

مترجمین : فرشید اکرم قادری، بهنام کامکار، افشین سلطانی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: جهاد دانشگاهی مشهد

نام کتاب: اصول بوم شناسی کشاورزی

مترجمین : علیرضا کوچکی، مجید جامی الاحمدی، بهنام کامکار، عبدالمجید مهدوی دامغانی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

نام کتاب: واکنش های گیاهان زراعی به محیط رشد

مترجمین : محمد کافی، بهنام کامکار، عبدالمجید مهدوی دامغانی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد
nutrition
Agrobiodiversity
YL687HLXDU6eECPVK958MgbQ

نام کتاب: کاربرد مواد معدنی در تغذیه گیاهان زراعی

مترجمین : بهنام کامکار ، علیرضا صفاهانی لنگرودی ، روزبه محمدی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: جهاد دانشگاهی مشهد

نام کتاب: تنوع زیستی کشاروزی

مترجمین : علیرضا کوچکی، عبدالمجید مهدوی دامغانی، بهنام کامکار، محمد فارسی، پرویز رضوانی مقدم، امیر بهزاد برزگر

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

نام کتاب: کشاورزی، کود و محیط زیست

مترجمین : مجید جامی الاحمدی، بهنام کامکار، عبدالمجید مهدوی دامغانی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد
rastaniha
arzyabi
ghasem_nejad

نام کتاب: روشهای نمونه برداری از پوشش گیاهی

مترجمین : غلامعلی حشمتی، محمد رحیم فروزه

پست الکترونیک: heshmati@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: ارزیابی بهره برداری و اندازه گیری باقیمانده گیاهان پس از چرا

مترجمین : غلامعلی حشمتی، محسن شرافتمندزاده

پست الکترونیک: heshmati@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

مترجمین : عظیم قاسم نژاد، زینب محکمی

پست الکترونیک: ghasemnezhad@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Spr_km2217014102909470_0004
Spr_km2217014102909470_0003
Spr_km2217014102909470_0002


نام کتاب: راهنمای پژوهش در علوم زیستی

تالیف :  علیرضا نبی پور، علی اصغر نصرااله نژاد قمی


پست الکترونیک: nasrollahnejad@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: آمار کاربردی و برنامه نویسی در سس

مترجمین : محمدهادی پهلوانی، مائده کمالی، مظفر قادری


پست الکترونیک: hpahlavani@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: پرورش جنگل های دست کاشت

مترجمین : محمدرضا کاووسی، حبیب الله سلیمانیان

پست الکترونیک: kavoosi@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
sadeqi
Spr_km2217014102909470_0006
Spr_km2217014102909470_0001


نام کتاب: میکروبیولوژِی فرآورده های لبنی

تالیف :  علیرضا صادقی ماهونک، مرتضی خمیری، براتعلی زارعی

پست الکترونیک: sadeghiaz@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام کتاب: آب در تغذیه دام

تالیف : نورمحمد تربتی نژاد، وحید کریمی

پست الکترونیک: n_torbatinejad@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


نام کتاب: تجزیه و تحلیل آماری پژوهش های علوم کشاورزی

تالیف : سعید نواب پور

پست الکترونیک: s.navabpour@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

Spr_km2217014102909491
Spr_km2217014102909470_0008

نام کتاب: نقشه راه تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق 1404

تالیف :  ابوالقاسم خزاعیان، و همکاران

پست الکترونیک: khazaian@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نام کتاب: سم شناسی آبزیان

تالیف :  سید علی اکبر هدایتی، عبدالرضا جهانبخشی، فاطمه قادری رمازی

پست الکترونیک: hedayati@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

Spr_km2217014102909470_0007
Spr_km2217014102909470_0005

نام کتاب: فیتوژنیک ها در تغذیه دام

مترجم : امین عشایری زاده، اکرم شبانی


پست الکترونیک:

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نام کتاب: فیزیواکولوژی حشرات(سازوکارها و الگوها)

تالیف : محسن یزدانیان

پست الکترونیک: yazdanian@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

28339 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان