یافته های علمی

نام کتاب: فرآوری و بسته بندی ماهی با اتمسفر تغییر یافته

مترجمین: بهاره شعبانپور، مهدی ذوالفقاری

پست الکترونیک: shabanpour@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1

1649 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان