یافته های علمی

نام کتاب:دستورالعمل تولید بیسکوئیت، کراکر و کوکی در صنایع غذایی

مترجمین: یحیی مقصودلو، شیما شایانفر، دانیال چابرا، محبوبه کشیری

پست الکترونیک: y.maghsoudlou@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3

نام کتاب: مالت تکنولوژی تولید، کاربردها و کنترل کیفیت

نویسندگان: یحیی مقصودلو، محبوبه کشیری، نرجس آقاجانی، امیر دارایی گرمه خانی

پست الکترونیک: y.maghsoudlou@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
42_

نام کتاب: پیشگیری از ضایعات پس از برداشت مواد غذایی: میوه ها، سبزی هاو محصولات ریشه ای

مترجمین: یحیی مقصودلو، ناهید رفعتیان

پست الکترونیک: y.maghsoudlou@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
91_

1893 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان