یافته های علمی

نام کتاب: روش های نمونه برداری رستنیها

مترجمین: غلامعلی حشمتی، محمد رحیم فیروزه

پست الکترونیک: heshmati@au.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4

نام کتاب: ارزیابی بهره برداری و اندازه گیری باقیمانده گیاهان پس از چرا

مترجمین: غلامعلی حشمتی، محسن شرافتمندراد

پست الکترونیک: heshmati@au.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
arzyabi

1313 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان