یافته های علمی

نام کتاب: دنیای سبز باغبانی

مترجمین: عظیم قاسم نژاد، شیما شهری

پست الکترونیک: ghasemnezhad@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

6

نام کتاب: بیوتکنولوژِی گیاهان دارویی

مترجمین: عظیم قاسم نژاد، زینب محکمی

پست الکترونیک: ghasemnezhad@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ghasem_nejad

1725 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان