یافته های علمی

نام کتاب: فیزیک مکانیک عمومی

نویسندگان: عباس رضایی اصل، صبورا صالحی

پست الکترونیک: a.rezaei@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

7

1641 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان