یافته های علمی

نام کتاب: مصرف اختیاری خوراک و انتخاب جیره در حیوانات مزرعه ای

مترجمین: تقی قورچی، یوسف اسدی

پست الکترونیک: ghoorchi@gau.a.it

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10

نام کتاب: میکروبیولوژی شکمبه

مترجمین: تقی قورچی، بهنام قربانی

پست الکترونیک: ghoorchi@gau.a.it

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
11

نام کتاب: احتیاجان غذایی گاوهای گوشتی

مترجم: یوسف اسدی، تقی قورچی

پست الکترونیک: ghoorchi@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
39_

1504 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان