یافته های علمی

نام کتاب: کاربرد نرم افزار EXCEL در مهندسی صنایع غذایی

نویسندگان: سید مهدی جعفری، فرهاد گراوند، محمد مزیدی، علی میر عرب

پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

13

نام کتاب: طرح ریزی کارخانه های صنایع غذایی

نویسندگان: سید مهدی جعفری، محمد خلیلیان

پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
14

نام کتاب: روغن ها و چربی ها در صنایع غذایی

نویسندگان: سید مهدی جعفری، طاهره طالعی زارع

پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
15

نام کتاب: عملیات فرآوری در صنایع غذایی

نویسندگان: سید مهدی جعفری، مهران اعلمی، محمد قربانی، علیرضا صادقی ماهونک

پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
18

نام کتاب: اقتصاد کارخانه های صنایع غذایی

مترجمین: سید مهدی جعفری، حمید رجبی، سمیه رجبی

پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
21

نام کتاب: ویژگیهای فیزیکی مواد غذایی

مترجمین: سید مهدی جعفری، مهدی کاشانی نژاد

پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
43_

نام کتاب: مبانی مهندسی فرآیند در صنایع غذایی

مترجم: سید مهدی جعفری

پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
44_

نام کتاب: طراحی فرآیندهای صنایع غذایی

مترجم: سید مهدی جعفری

پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
68_

1979 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان