یافته های علمی

نام مقاله: بررسی اثرات شوری و دما بر مولفه های جوانه زنی ارقام مختلف کلزا
Name: The Study of Temperature and Salinity Effects on germination Components of Canola Cultivars
نویسندگان: بهنام کامکار، حجت غفاری، محمد انتصاری
Authors: B.Kamkar, H.Ghaffari, M.Entesari
کلمات کلیدی: کلزا، شوری، دما، جوانه زنی
Keywords: Canola; Salinity; Temperature; Germination
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1492 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان