یافته های علمی

نام مقاله: بررسی تاثیر غده و تیمار با اتیلن بر تعداد و طول جوانه ها و تغییرات میزان آنتوسیانین، آمیلاز و محتوای کلروفیلی غده های سیب زمینی
Name: Study the effect of slicing and ethylen expososing on bud number and
length and changes of anthocyanin, amylase and chlorophyll a&b contents in potato tubers

نویسندگان: کامبیز مشایخی، بهنام کامکار، رضوان خسروی
Authors: K.Mashayekhi, B.Kamkar, R.Khosravi
کلمات کلیدی: سیب زمینی، نشاسته، آمیلاز، آنتوسیانین، کلروفیل a,b
Keywords: Potato; Starch; Amylase; Anthocyanin; Chlorophyll a,b
 زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstarct
دانلود Download

1191 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان