یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی توانایی مدل LARS-WG در پیش بینی برخی از پارامترهاي جوي سنندج
Name: Evaluation of ability of LARS-WG model for simulating some weather parameters in Sanandaj
نویسندگان: نبی خلیلی اقدم، ابوالفضل مساعدی، افشین سلطانی، بهنام کامکار
Authors: N.Khaliliaqdam, A.Mosaedi, A.Soltani, B.Kamkar
کلمات کلیدی: تولید داده، شبیه سازي، تغییر اقلیم، مدل LARS-WG ، سنندج
Keywords: Evaluation, Simulation, Climate change, LARS-WG model, Sanandaj
 زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1601 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان