یافته های علمی

نام مقاله: فیزیولوژی مقایسه ای گندم و نخود: شاخص سطح برگ، دریافت و استفاده از تشعشع و توزیع ماده خشک به برگ ها
Name: Comparative physiology of wheat and chickpea: Leaf area index, Interception and use of radiation and partitioned dry matter to leaves
نویسندگان: وحید مداح یزدی، افشین سلطانی، بهنام کامکار، ابراهیم زینلی
Authors: V.Maddah Yazdi, A.Soltani, B.Kamkar, E.Zeinali
کلمات کلیدی: گندم، نخود، شاخص سطح برگ، کارایی مصرف نور، توزیع ماده خشک
Keywords: wheat; chickpea; leaf area index; radiation use efficiency; dry matter partitioning
 زبان: فارسی
 Language: In Farsi with English Abstarct
دانلود Download

1400 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان