یافته های علمی

نام مقاله: فیزیولوژی مقایسه ای گندم و نخود: تولید و زوال برگ ها
Name: Comparative physiology of wheat and chickpea: leaves production and senescence
نویسندگان: وحید مداح یزدی، افشین سلطانی، بهنام کامکار، ابراهیم زینلی
Authors: V.Maddah Yazdi, A.Soltani, B.Kamkar, E.Zeinali
کلمات کلیدی: گندم، نخود، درجه روز رشد، فیلوکرون
Keywords: Wheat; Chickpea; Leaf production and Senescence; GDD; Phyllocoron
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1171 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان