یافته های علمی

نام مقاله: ساخت و آزمون یک مدل ساده برای پیش بینی پتانسیل تولید ماده خشک در ارزن مرواریدی
Name: Construction and primary evaluation of a simple model to predict potential dry matter production in pearl millet
نویسندگان: بهنام کامکار، علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی، پرویز رضوانی مقدم
Authors: B. Kamkar, A.R. Koocheki, M. Nassiri Mahallati , P. Rezvani Moghaddam
کلمات کلیدی: ارزن مرواریدی، مدل شبیه سازی، ماده خشک، فنولوژی
Keywords: Pearl millet, simulation model, dry matter, phonology
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstarct
دانلود
Download

1190 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان