یافته های علمی

نام مقاله: تأثیر اختلاط بقایاي گیاهی و خاك بر تغییرات پتاسیم برگ و خوشه گندم و رابطه آن با عملکرد
Name: The effect of different crop residues and soil compound on potassium concentration of leaf and wheat yield
نویسندگان: کامبیز پوری، فریده اکبری، بهنام کامکار
Authors: K. Poori, F. Akbari, B. Kamkar
کلمات کلیدی: کیفیت بقایا، عناصر غذایی، حد کفایت، عملکرد، گندم
Keywords: Residue quality; Nutrients; Sufficiency level; Yield; Wheat
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1266 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان