یافته های علمی

نام مقاله: تأثير بقاياي گندم، يونجه، ذرت، سويا و پنبه بر محتواي پتاسيم خاك و جذب آن درگندم (Triticum aestivum L.)
نویسندگان: فریده اکبری، کامبیز پوری، بهنام کامکار، سید مجید عالیمقام
کلمات کلیدی: استات آمونيوم، كاه و كلش، مرحله رشد، نهاده درون مزرع هاي
زبان: فارسی
دانلود

1239 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان