یافته های علمی

نام مقاله: ارزيابي توان رقابتي ارقام مختلف كلزا (Brasica napus) با خردل وحشي (Sinapis arvensis) و رابطه آن با ميزان و نحوه توزيع سطح برگ در كانوپي
Name: Evaluation of competitive ability in some canola (Brasica napus) cultivars with wild mustard (Sinapis arvensis) and relationship with canopy
structure
نویسندگان: علیرضا صفاهانی لنگرودی، امیر آینه بند، اسکندر زند، قربان نورمحمدی، محمد علی باغستانی، بهنام کامکار
Authors: A. Safahani Langerodi, A. Aynehband, E. Zand, Gh. Nour-mohammadi, M.A. Baghestani, B. Kamkar
کلمات کلیدی: كلزا، خردل وحشي، شاخص رقابتي، ساختار كانوپي
Keywords: Canola; Wild mustard; Competition Index; Canopy structure
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1199 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان