یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی توانایی تحمل رقابت ارقام مختلف کلزا(Brassica napus) در برابر علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis)با استفاده از مدل های تجربی در استان گلستان
Name: Evaluation of ability tolerance competition of canola cultivars to wild mustard (Sinapis arvensis) using some empirical models in Golestan province
نویسندگان: علیرضا صفاهانی لنگرودی، بهنام کامکار، اسکندر زند، محمدعلی باغستانی
Authors: A.S. Safahani Langrodi, B. Kamkar, E. Zand,M.A. Baghestani
کلمات کلیدی: کلزا، خردل وحشی، تراکم علف هرز، رقابت، مدل تجربی
Keywords: Canola; Wild mustard; Weed densities; Competition; Empirical model
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1246 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان