یافته های علمی

نام مقاله: تأثير شاخص هاي رشد بر توان رقابتي ارقام كلزا(Brasica napus) با علف هرز خردل وحشي (Sinapis arvensis)
Name: The effect of growth indices in competitive ability of some canola
(Brasica napus) cultivars against wild mustard (Sinapis arvensis).
نویسندگان: علی رضا صفاهانی، بهنام کامکار، فرشاد قوشچی، قربان نورمحمدی، ناصر باقرانی، محسن باقری
Auhtors: A.Safahani, B.Kamkar, F.Ghooshchi, Gh.Noormohamadi, N.Bagherani, M.Bagheri
کلمات کلیدی: كلزا، خردل وحشي، رقابت، شاخص هاي رشد
Keywords:
زبان: فارسی
Language: In Farsi
دانلود Download

1323 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان