یافته های علمی

نام مقاله: اثر فرسودگی بذر بر تخلیه ذخایر بذر ورشد هتروتروفیک گیاهچه گندم
Name: The efect of seed deterioration on seed reserves depletion and heterotrophic seedling growth of wheat
نویسندگان: الیاس سلطانی، بهنام کامکار، سراله گالشی، فرشید اکرم قادری
Authors: E.Soltani, B.Kamkar, S.Galeshi, F.Akhram Ghaderi
کلمات کلیدی: فرسودگی بذر، جوانه زنی، رشد هتروتروفیک گیاهچه، گندم
Keywords: Seed deterioration; Germination; Heterotriphic seedling growth; Wheat
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstarct
دانلود
Download

1442 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان