یافته های علمی

Name: International Collaboration, Co-operation and Partnerships in Science Writing in the Islamic Republic of Iran 
Authors: Jaime A.Teixeira da Silva, Behnam Kamkar
Keywords: collaboration, partnerships in science writing, English and science writing skills
Language: In English
Download

874 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان