یافته های علمی

Name: The effects of irrigation regimes and nitrogen rates on some agronomic traits of canola under a semiarid environment
Authors: B. Kamkar, A.R. Daneshmandb, F. Ghooshchic, A.H. Shiraniradd, A.R. Safahani Langeroudi
Keywords: Maximum available depletion,Leaf area index,Seed oil content,Seed yield,Cultivar,Above-ground dry matter
Language: In English
Download

940 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان