یافته های علمی

Name: Water stress effects on growth, development and yield of opium poppy (Papaver somniferum L.)
Authors: Abdolmajid Mahdavi-Damghania, Behnam Kamkar, Majid Jami Al-Ahmadib, Luca Testi, Francisco J. Mu˜noz-Ledesmaf, Francisco J. Villalobosb,
Keywords: Deficit irrigation, Photoperiod, Evapotranspiration, Water use efficiency
Language: In English
Download

1057 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان