یافته های علمی

Name: Mapping Rf3 locus in rice by SSR and CAPS markers
Authors: M. Alavi, A. Ahmadikhah, B. Kamkar, M. Kalateh
Keywords: CMS, fertility restoration, SSR marker, Rf3 gene
Language: In English
Download

938 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان