یافته های علمی

Name: Evaluation of Amaranth Production Possibility in Arid and Semi Arid Regions of Iran 
Authors: N.Schahbazian, B.Kamkar, H.Iran-Nejad
Keywords: Amaranth, production, yield components, protein content, arid and semiarid regions
Language: In English
Download

901 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان