یافته های علمی

Name: A Rapid and Non-Destructive Method to Determine the Leaflet, Trifoliate and Total Leaf Area of Soybean
Authors: E.Bakhshandeh, R.Ghadiryan, B.Kamkar
Keywords: green leaf dry matter, length, models, width
Language: In English
Download

1051 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان