یافته های علمی

Name: Field screening of canola (Brassica napus) cultivars against wild mustard (Sinapis arvensis) using competition indices and some empirical yield loss models in Golestan Province, Iran
Authors: A.R. Safahani Langeroudi, B. Kamkar
Keywords: Canola,Wild mustard, Competitive ability, Empirical yield loss model, Competition index, Weed density
Language: In English
Download

926 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان