یافته های علمی

Name: Fungal diseases and inappropriate sowing dates, the most important reducing factors in cumin fields of Iran, a case study in Khorasan provinces
Authors: Behnam Kamkar, Alireza Koocheki, Mehdi Nassiri Mahallati , Jaime A. Teixeira da Silva,Parviz Rezvani Moghaddam, Mohammad Kafi
Keywords: Yield gap, Model ,Fungal diseases, Reducing factors
Language: In English
 Download

953 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان