یافته های علمی

Name: INTEGRATION OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI TO GRAPE VINE (VITIS VINIFERA L.) IN NURSERY STAGE
Authors: M. EFTEKHARI, M. ALIZADEH, K. MASHAYEKHI, H. ASGHARI, B. KAMKAR
Keywords: Arbuscular Mycorrhizal fungi, Vitis Vinifera L., Growth, Biochemical Analysis
Language: In English
Download

927 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان