یافته های علمی

Name: Prediction of leaf area in some Iranian table grape (Vitis vinifera L.) cuttings by a non-destructive and simple method
Authors: M. Eftekhari, B. Kamkar, M. Alizadeh
Keywords: non-destructive model, leaf area, length, width, grape plant
Language: In English
Download

897 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان